ANNABUSY.PL - REGULAMIN

Wypożyczalnia busów bielsko-biala

REGULAMIN ORAZ OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA POJAZDU MARIUSZ WUDYKA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „ANMAR”

1. Opłaty za wynajem

Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane w cenniku. Ceny i opłaty podane są w walucie PLN.
Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych.
Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary powstałe w trakcie trwania wynajmu (mandaty itp.)

2. Wynajem i zwrot pojazdu

Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony
w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu,
Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom
uszkodzonego koła.

Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego
pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem
brakującego paliwa.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach wyznaczonych przez Wynajmującego. Pojazd musi być
zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków.

WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku
stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. Wynajmujący nie odpowiada za szkody i
roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-
godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 60 minut powoduje
naliczenie następnej doby. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody potwierdzonej telefonicznie pod jednym z trzech
podanych numerów telefonu wpisanych w umowie wypożyczenia.

Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji telefonicznej pod jednym z trzech numerów telefonów podanych
na umowie wypożyczenia powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych.
Wszelkie uszkodzenia muszą być zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu,
w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu.

3. Warunki płatności

Wysokość opłaty za wypożyczenie pojazdu określana jest w cenniku, który zostaje zaakceptowany w chwili podpisania przez
najemcę umowy wypożyczenia.

4. Rezerwacje i anulacje

Rezerwacje przyjmowane przez Wynajmującego tj. Mariusz Wudyka FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „ANMAR” są
honorowane przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu po upływie tego czasu rezerwacja jest anulowana.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez
Wynajmującego

4. Rezerwacje i anulacje

Rezerwacje przyjmowane przez Wynajmującego tj. Mariusz Wudyka FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „ANMAR” są
honorowane przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu po upływie tego czasu rezerwacja jest anulowana.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez
Wynajmującego

5. Warunki używania pojazdu

5.1. Wynajęty pojazd nie może być używany

a. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego na umowie
wypożyczenia poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na umowie wypożyczenia. Osoba ta winna posiadać
ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego
wieku tj. minimum ukończone 21 lat oraz posiadanie ważnego prawo jazdy minimum 1 rok.
b. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych
substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
c. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
d. poza granicami Polski
e. w wyścigach, rajdach lub zawodach.
f. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu.
g. do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
h. do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz
innych szkodliwych substancji.
i. do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić
Wynajmującego na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
j. do przewozu żywych zwierząt. .
k. do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie
zawieszenia pojazdu, kół, opon.

5.2. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które
powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca
akceptuje, że Wynajmujący udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem
ustawy o ochronie danych osobowych.
W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce
rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do
natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z Wynajmującym pod jednym z trzech wskazanych nr telefonów
na umowie wypożyczenia. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia
wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest
zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

W pojeździe jest absolutny zakaz palenia papierosów czy też innych wyrobów tytoniowych oraz wszelkiego rodzaju
używek zabronionych pod rygorem kary w wysokości 500zł.

6. Uszkodzenia, utrata, kradzież

a. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część),
Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy . – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty
naprawy do wysokości wartości samochodu.

Jeżeli Najemca zaakceptuje warunki ubezpieczenia na umowie wypożyczenia, odpowiedzialność Najemcy w przypadku
uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy,
maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na umowie najmu, pod warunkiem że Najemca nie naruszył
jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod
warunkiem, że zaakceptował ubezpieczenie, które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu
z wyłączeniem kradzieży i spalenia. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie, albo wskutek poważnego
zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.

b. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/ lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową
opłatą.

c. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w
niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

d. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub
uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

7. Wypadki, kradzieże

W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do
wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o
wszelkich uszkodzeniach pojazdu.

Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić
wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez
obie strony umowy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę
zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że Wynajmujący nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności
wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pisemny
raport ze szkicem sytuacyjnym.

W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia,
jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu
zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do Wynajmującego lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży
wynajętego pojazdu.

8. Dane personalne

Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Przeczytaj więcej w polityce prywatności.

9. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z
wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Wynajmującego We
wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującemu odpowiedzialnym
za takie roszczenia.

Wynajmujący nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych
lub pozostawionych w pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w
samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskie.

10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym
osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

11. Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle
obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia,
poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu według siedziby Wynajmującego..

Zadzwoń po więcej informacji

+48 503 943 118

+48 509 969 583